Regulamin świadczenia usług gastronomicznych śniadania.pl

§ 1

Strony postanawiają nawiązać współpracę, na mocy której Zleceniobiorca zobowiązuje się do dostarczania Śniadań zgodnie ze specyfikacją podaną każdorazowo w Zamówieniu, o którym mowa w § 2 Umowy, a Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty uzgodnionego wynagrodzenia („Przedmiot Umowy”).

§ 2

 1. Liczba Śniadań oraz miejsca do których mają zostać one dostarczone zostaną każdorazowo wskazane w Zamówieniu
 2. Zamówienia przekazywane będą przez Zleceniodawcę w formie elektronicznej poprzez aplikację internetową udostępnioną przez Zleceniobiorcę. Szczegóły techniczne dotyczące przekazywania zamówień, w tym adres pod którym dostępna jest aplikacja, godzina do której Zleceniodawca może składać zamówienia, są określone w Załączniku nr 5 do Umowy.
 3. Zleceniodawca jest zobowiązany do przekazywania Zleceniobiorcy zamówień najpóźniej do godziny o której mowa w Załączniku nr 5, dnia poprzedzającego termin dostawy. Zleceniobiorca nie gwarantuje przyjęcia zamówienia złożonego po ww. terminie.
 4. Realizacja zamówienia złożonego po godzinie, o której mowa w Załączniku nr 5 może być niemożliwa lub też wiązać się z naliczeniem dodatkowej opłaty, zgodnie z Cennikiem Dostaw. Zleceniodawca składając Zamówienie po terminie o którym mowa w Załączniku nr 5 zgadza się tym samym na pobranie w przypadku jego realizacji ww. opłaty dodatkowej, w przypadku gdy realizacja zamówienia przez Zleceniobiorcę będzie nadal możliwa
 5. Warunkiem dostarczenia Śniadań przez Zleceniobiorcę jest przekazanie Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę poprawnego i kompletnego adresu wraz z aktualnymi kodami dostępu pozwalającymi na wejście do budynków, w których znajdują się mieszkania, do których mają być dostarczone Śniadania. Przekazanie niepełnego lub błędnego adresu a także przekazanie nieważnych kodów dostępu lub też niezaktualizowanie ich przez Zleceniodawcę do godziny 21:00 dnia poprzedzającego dostawę w przypadku ich zmiany, może aż do ustania powyższych okoliczności skutkować niezrealizowaniem przez Zleceniobiorcę Przedmiotu Umowy (par. 1), przy jednoczesnym zwolnieniu Zleceniobiorcy z odpowiedzialności wynikającej z par. 7 pkt 2 niniejszej Umowy.

§ 3

 1. Zleceniobiorca zobowiązany jest umożliwić Zleceniodawcy zamawianie Śniadań z wykorzystaniem produktów wskazanych w przygotowanym przez Zleceniobiorcę Menu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy.
 2. Zleceniobiorca jest uprawniony do dokonania zmiany w oferowanym Menu, po uprzedniej konsultacji i uzyskaniu pisemnej zgody Zleceniodawcy.
 3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do dostarczania Śniadań 7 dni w tygodniu, z uwzględnieniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.
 4. Zamówione na dany dzień Śniadania będą dostarczane nie później niż do godziny 7:30
 5. Zleceniobiorca jest odpowiedzialny za jakość, poprawność i zgodność dostarczanych Śniadań ze złożonym przez Zleceniodawcę Zamówieniem.
 6. Koszty dostawy Przedmiotu Umowy do Zleceniodawcy pokrywa Zleceniodawca, zgodnie z cennikiem stanowiącym Załącznik nr 4 do Umowy.

§ 4

 1. Z tytułu prawidłowego wykonywania Przedmiotu Umowy, Zleceniobiorca uprawniony będzie do otrzymywania wynagrodzenia od Zleceniodawcy, zgodnie z cennikiem i cennikiem dostaw, które stanowią odpowiednio Załączniki nr 3 i 4 do Umowy.
 2. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy płatne będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT wystawionej przez Zleceniobiorcę.
 3. Zapłata Wynagrodzenia będzie następowała w terminie 7 dni liczonych od dnia otrzymania od Zleceniobiorcy faktury VAT, faktura będzie przesyłana drogą elektroniczną.
 4. Za dzień zapłaty uznaje się dzień wpłynięcia środków na konto Zleceniobiorcy.
 5. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostaw Śniadań w przypadku opóźnienia z dokonaniem zapłaty Wynagrodzenia przez Zleceniodawcę dłuższej niż 3 dni.

§ 5

 1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przygotowania i nieodpłatnego przekazania Katalogów prezentujących ofertę śniadaniową oferowaną przez niego w apartamentach Zleceniodawcy.
 2. Zleceniodawca zobowiązuje się do stałej ekspozycji informacji o ofercie Zleceniobiorcy w obszarze wynajmowanych przez siebie apartamentów w postaci umieszczenia tam katalogów z ofertą Zleceniobiorcy. Zleceniodawca zobowiązuje się także do eksponowania ww. Katalogów w formie papierowej na recepcji.
 3. Zleceniodawca zobowiązuje się do informowania swoich Gości o ofercie Zleceniodawcy w komunikacji elektronicznej potwierdzającej rezerwację apartamentu.
 4. W przypadku posiadania strony internetowej, Zleceniodawca zobowiązuje się do zamieszczenia na niej informacji o oferowaniu dzięki współpracy z marką Zleceniobiorcy (śniadania.pl) Gościom usługi polegającej na dostawie śniadań do apartamentów.
 5. Zleceniobiorca zastrzega sobie możliwość wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nieprzestrzegania przez Zleceniodawcę pkt. 2, 3 i 4 niniejszego paragrafu.

§ 6

 1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony i wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie Strony.
 2. Każda ze Stron jest uprawniona do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.
 3. Zleceniobiorcy przysługuje prawo do natychmiastowego wypowiedzenia Umowy, bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku zwłoki z dokonaniem zapłaty Wynagrodzenia przez Zleceniodawcę dłuższej niż 7 dni, po uprzednim pisemnym wezwaniu Zleceniodawcy do uregulowania płatności.
 4. Zleceniodawcy przysługuje prawo do natychmiastowego wypowiedzenia Umowy, bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku rażących uchybień przy wykonywaniu Przedmiotu umowy – takich jak nagminne nieterminowe dostarczanie zamówień, mylenie zamówień czy powtarzające się skargi Gości na jakość usługi.

§ 7

 1. Zleceniobiorca jest odpowiedzialny wobec Zleceniodawcy za niewykonanie lub niezgodne z postanowieniami Umowy wykonanie usług objętych Umową.
 2. W przypadku niedostarczenia Śniadania pod adres wskazany w zamówieniu, Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości ceny zamówionego, niedostarczonego śniadania, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Umowy.

§ 8

 1. Strony zobowiązują się wzajemnie do zachowania poufności w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej Umowy, a w szczególności do zachowania w tajemnicy treści niniejszej Umowy oraz innych wrażliwych informacji związanych z usługami świadczonymi przez Zleceniobiorcę na podstawie niniejszej Umowy.
 2. W przypadku niedotrzymania zobowiązania sformułowanego z pkt. 1 niniejszego paragrafu, Strona, która uchybi powyższemu obowiązkowi zobowiązuje się zapłacić na rzecz drugiej ze Stron karę w wysokości 1000 zł.

§ 9

 1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Osobą upoważnioną ze strony Zleceniobiorcy do kontaktów w sprawie realizacji niniejszej Umowy jest:
 3. Zmiany osób upoważnionych przez Strony do podejmowania decyzji związanych z realizacją niniejszej Umowy, nie stanowią zmiany niniejszej Umowy, pod warunkiem niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o zaistniałym fakcie w formie pisemnej.
 4. Wszelkie spory wynikające z Umowy lub powstałe w związku z nią podlegają jurysdykcji sądów powszechnych właściwych miejscowo dla siedziby Zleceniodawcy.
 5. W sprawach nie unormowanych w Umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 6. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część:
  1. Załącznik nr 1 – wzór zamówienia
  2. Załącznik nr 2 – menu
  3. Załącznik nr 3 – cennik
  4. Załącznik nr 4 – cennik dostaw
  5. Załącznik nr 5 – instrukcja przekazywania zamówień
 7. Zmiany treści załączników 1-5, w tym cen mogą być wprowadzone jednostronnie przez Zleceniobiorcę, z zastrzeżeniem jednak, że zmiany cennika i cennika dostaw nie mogą mieć miejsca częściej niż co 4 miesiące.
 8. Zleceniobiorca zobowiązuje się do poinformowania Zleceniodawcy drogą korespondencji elektronicznej o zmianie załączników nr 3 i 4 na minimum 30 dni przed jej wejściem w życie. Zleceniodawca ma prawo w ciągu 7 dni od momentu otrzymania informacji o zmianie wypowiedzieć Umowę ze skutkiem na ostatni dzień przed wejściem w życie zmienionego brzmienia załączników.
 9. Umowa zostanie sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Załącznik nr 1 – wzór zamówienia

Załącznik nr 2 – menu

Załącznik nr 3 – cennik

 1. Cena podstawowa (śniadanie dostarczone w terminie określonym w par 3 pkt 4 Umowy) – 30 zł brutto
 2. Śniadanie nie dostarczone w związku ze zmianą kodu dostępu do klatki, w której znajduje się mieszkanie (par 2 pkt 5) – 15 zł brutto

Załącznik nr 4 – cennik dostaw

 1. Przyjęcie zamówienia po terminie, o którym mowa w pkt 4 Załącznika nr 5 do Umowy – 30 zł brutto

Załącznik 5 – instrukcja przekazywania zamówień

 1. Aplikacja internetowa służąca przekazywaniu zamówień Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę dostępna jest pod adresem: panel.sniadania.pl
 2. W celu wysłania zamówienia należy zalogować się na swoje indywidualne konto, wykorzystując dane przekazane drogą korespondencji elektronicznej przez Zleceniobiorcę.
 3. Zamówienia można złożyć jedynie do mieszkań zdefiniowanych przez Zleceniobiorcę w Aplikacji internetowej, co następuje w oparciu o dane uzyskane od Zleceniobiorcy.
 4. Zamówienia na następny dzień należy przesyłać do godziny 21:00
 5. W przypadku problemów technicznych po stronie aplikacji internetowej, zamówienia można składać wysyłając plik z zamówieniem (Załącznik 1) na adres order@sniadania.pl, przy czym wymagany jest wówczas kontakt telefoniczny ze Zleceniobiorcą w celu potwierdzenia przyjęcia zamówienia.